W pierw­szym tygo­dniu wrze­śnia zerówka wybrała się na spacer edu­ka­cyjny, aby spraw­dzić jakie miej­sca uży­tecz­no­ści publicz­nej znaj­dują się na naszym osie­dlu. Po powro­cie do przed­szkola, two­rzy­li­śmy w zespo­łach pracę pla­styczną pt.: „Co znaj­duje się w oko­licy mojego przed­szkola”.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl