Zajęcia otwarte (grupa III)

W marcu motyl­kowe star­szaki zapro­siły swoich rodzi­ców na zaję­cia doty­czące kosmosu. Roz­po­czeły się one od odczy­ta­nia listu, następ­nie było roz­wią­zy­wa­nie przy­go­to­wa­nych zadań zwią­za­nych z roz­po­zna­wa­niem liter, licze­niem oraz two­rze­nia pracy pla­stycz­nej z kartą reali­za­cji zada­nia. Przez całe zaję­cia zada­nia do wyko­na­nia wska­zy­wał dzie­ciom ozobot, który wzbu­dził ogromne zain­te­re­so­wa­nie.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl