Wyprawa edukacyjna (grupa II i III)

21 czerwca nasze grupy wybrały się na zwie­dza­nie Portu Lot­ni­czego w Świd­niku. Dzieci opro­wa­dził prze­wod­nik Pan Tomasz, który dokład­nie opo­wie­dział o ogól­nych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa obo­wią­zu­ją­cych na lot­ni­sku, odpra­wie, kon­troli bez­pie­czeń­stwa. Przed­szko­laki miały moż­li­wość obser­wa­cji odprawy bagażu i pobra­nia kart pokła­do­wych oraz lądo­wa­nia i star­tów samo­lo­tów. Wszyst­kim wycieczka bardzo się podo­bała.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl