Wielka Brytania – III Tydzień wakacji

Pod­czas trze­ciego tygo­dnia waka­cji zabra­li­śmy dzieci w podróż do Wiel­kiej Bry­ta­nii. Pozna­li­śmy naj­waż­niej­sze tra­dy­cje, atrak­cje tury­styczne oraz naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­styczne miej­sca w Walii, Szko­cji, Anglii oraz Irlan­dii Pół­noc­nej.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl