Prezentacja projektów domowych (grupa IV)

W trak­cie reali­za­cji tematu o zimie naj­star­sze dzieci przy­go­to­wały pro­jekty domowe na temat spor­tów, które możemy upra­wiać zimą. Pod­czas pre­zen­ta­cji nie bra­ko­wało poka­zów spo­so­bów wyko­ny­wa­nia danej dys­cy­pliny oraz sprzętu spor­to­wego. Dzieci z zain­te­re­so­wa­niem słu­chały wypo­wie­dzi rówie­śni­ków.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl