Tydzień kulinarny (grupa IV)

W pierw­szym tygo­dniu ferii roz­ma­wia­li­śmy na temat goto­wa­nia. Zacze­li­śmy od pozna­nia narze­dzi wyko­rzy­sty­wa­nych przez kucha­rzy oraz pre­zen­ta­cji prze­pi­sów na ulu­bione dania dzieci. Następ­nie wybra­li­śmy danie, jakie dzieci chcia­łyby stwo­rzyć w przed­szkolu i two­rzy­li­śmy na nie prze­pis. Rozwi­ja­li­śmy też zmysł węchu, smaku i dotyku odga­du­jąc rodzaj przy­praw lub owoców. Two­rzy­li­śmy też listę zaku­pów potrzeb­nych do stwo­rze­nia muf­fi­nek i zanie­śli­śmy ją Pani Gra­żynce pod­czas wyprawy edu­ka­cyj­nej do kuchni.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl