Poczytaj mi babciu (grupa IV)

W trak­cie reali­za­cji tematu o książ­kach naszą motyl­kową zerówkę odwie­dziła babcia Hani, która przy­nio­sła książkę z wier­szami Juliana Tuwima i opo­wie­działa o niej dzie­ciom. Dodat­kowo prze­czy­tała ulu­bioną ksią­żeczkę Hani, która zain­te­re­so­wała rów­nież pozo­stałą część grupy. Takie spo­tka­nie z książką bardzo miłe i cie­kawe. Ser­decz­nie dzię­ku­jemy za odwie­dziny :).

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl