Wyprawa na Komisariat Policji (grupa III i IV)

Dzięki uprzej­mo­ści mamy dziew­czy­nek z naszych grup, motyl­kowe przed­szko­laki mogły wybrać się na wycieczkę do V Komi­sa­riatu Poli­cji w Lubli­nie. Dzieci poznały na czym polega praca poli­cjan­tów. Zwie­dziły biuro komen­danta, salę z lustrem wenec­kim, robiły własne odci­ski palców. Poznały rodzaje sprzę­tów, jakie poli­cjant ma przy sobie w trak­cie służby. W sekre­ta­ria­cie panie poka­zały urzą­dze­nia biu­rowe i stosy doku­men­tów nad, któ­rymi pra­cują. Pod koniec wycieczki dzieci zwie­dziły poli­cyjną siłow­nie oraz zostały zabrane na par­king, gdzie mogły dokład­nie obej­rzeć poli­cyjny radio­wóz. Poli­cjant udzie­lił dzie­ciom infor­ma­cji na temat bez­piecz­nego poru­sza­nia się po ulicy i przy­po­mniał przed­szko­la­kom o koniecz­no­ści jeż­dże­nia w fote­li­kach samo­cho­do­wych. Ser­decz­nie dzię­ku­jemy za moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia wycieczki i prze­ka­zane dzie­ciom infor­ma­cję.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl