Nasza kadra

 

mgr Justyna Cholewińska  

mgr Justyna Cho­le­wiń­ska

współ­wa­ści­ciel, dyrek­tor peda­go­giczny, nauczy­ciel, trener, coach, product owner 
 

 • licen­cjac­kie studia na kie­runku peda­go­gika przed­szkolna i wcze­snosz­kolna UMCS
 • studia magi­ster­skie na kie­runku peda­go­gika UMCS
 • studia pody­plo­mowe na kie­runku logo­pe­dia korek­cyjna UMCS
 • kurs kwa­li­fi­ka­cyjny trener biznesu GRUPA SET
 • kurs Coachingu GRUPA SET

Jestem osobą pro­wa­dzącą przed­szkole, peł­niącą jed­no­cze­śnie funk­cję dyrek­tora peda­go­gicz­nego. Popro­wa­dze­nie wła­snego przed­szkola dało mi moż­li­wość stwo­rze­nia i zre­ali­zo­wa­nia wła­snej wizji pracy przed­szkola. Doświad­cze­nia zawo­dowe pozwa­lają mi na wła­ściwe dobra­nie metod, zapew­nie­nia naj­wyż­szej jako­ści pracy przed­szkola, a ciągłe dosko­na­le­nie zawo­dowe owo­cuje wpro­wa­dza­niem nowych nowa­tor­skich roz­wią­zań edu­ka­cji naszych motyl­ko­wych przed­szko­la­ków. Praca z dziećmi zarówno ta peda­go­giczna jak i logo­pe­dyczna jest dla mnie przy­jem­no­ścią, zawsze mam głowę pełną nowych pomy­słów w reali­za­cji któ­rych poma­gają mi nauczy­ciele. Cieszę się, że pra­cuję z zespo­łem ludzi, dla któ­rych praca z dziećmi także jest pasją, dzięki temu two­rzymy zgrany zespół, gotowy do reali­za­cji nowych wyzwań.
   

 

mgr Milena Sobótka  

mgr Milena Sobótka

nauczy­ciel anglo­ję­zyczny, zastępca dyrek­tora, scrum master
 

 • studia licen­cjac­kie na kie­runku filo­lo­gia angiel­ska PWSZ Biała Podla­ska
 • magi­ster­skie studia uzu­peł­nia­jące na kie­runku filo­lo­gia angiel­ska UMCS
 • studia pody­plo­mowe na kie­runku peda­go­gika przed­szkolna WSP TWP w War­sza­wie
 • nauczy­ciel kon­trak­towy

W Motylku pra­cuję od wrze­śnia 2010 roku i odpo­wia­dam za edu­ka­cję anglo­ję­zyczną. Z łatwo­ścią nawią­zuję kon­takt z dziećmi, dla­tego kiedy jestem z motyl­ko­wymi przed­szkolakami, staram się aby ich uśmiech nie znikał z twarzy. Wspól­nie śpie­wamy pio­senki, tań­czymy, opo­wia­damy bajki i gramy w prze­różne gry języ­kowo-ruchowe. Dzieci prze­waż­nie nie zdają sobie sprawy, że wła­śnie uczą się języka!

Oprócz roz­wi­ja­nia zdol­no­ści anglo­ję­zycz­nych od 2013 roku spra­wuję rów­nież funk­cję kie­row­ni­czą w pla­cówce. Za główny cel posta­wi­łam sobie inte­gra­cyjną współ­pracę zespołu nauczy­cieli jako nie­odzow­nego ele­mentu codzien­nej pracy z dziećmi.

     
mgr Aneta Choryngiewicz  

mgr Aneta Cho­ryn­gie­wicz


nauczy­ciel

 

 • licen­cjac­kie studia na kie­runku peda­go­gika szkolna i opie­kuń­cza WSEI
 • studia magi­ster­skie na kie­runku peda­go­gika ogólna UMCS
 • studia pody­plo­mowe w zakre­sie peda­go­giki wcze­snosz­kol­nej z ele­men­tami wycho­wa­nia przed­szkol­nego KUL
 • nauczy­ciel kon­trak­towy

W Pry­wat­nym Dwu­ję­zycz­nym Przed­szkolu MOTYLEK pra­cuje od wrze­śnia 2012 roku. Jestem osobą cier­pliwą, pogodną i przy­ja­zną, dzięki czemu nawią­zuje szybki kon­takt z dziećmi. W swojej pracy szcze­gól­nie zwra­cam uwagę na indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dego dziecka oraz wspie­ra­nie wszech­stron­nego roz­woju przed­szkolaków, zgod­nie z ich poten­cja­łem i moż­li­wo­ściami. Lubię pracę z dziećmi, gdyż daje mi ona wiele rado­ści i satys­fak­cji, a wspól­nie spę­dzony czas napeł­nia mnie pozy­tywną ener­gią. 

     
Natalia Kulczyńska  

mgr Nata­lia Kul­czyń­ska
 

nauczy­ciel

 

 • licen­cjac­kie studia na kie­runku peda­ogika wcze­snosz­kolna UMCS
 • studia magi­ster­skie na kie­runku peda­go­gika wcze­snosz­kolna UMCS
 • nauczy­ciel kon­trak­towy


W Pry­wat­nym Przed­szkolu Moty­lek pra­cuję od wrze­śnia 2008 roku. Jestem osobą pogodną, pozy­tyw­nie nasta­wioną do wszel­kich dzia­łań edu­ka­cyj­nych.

W swojej pracy kładę nacisk na wszech­stronny rozwój dzieci poprzez zabawę i różne uroz­ma­icone metody pracy.
 

     
mgr Joanna Janowska  

mgr Joanna Janow­ska

nauczy­ciel 
 

 • studia licen­cjac­kie na kie­runku peda­go­gika przed­szkolna UMCS
 • dwu­let­nie studia magi­ster­skie UMCS
 • nauczy­ciel kon­trak­towy

W Pry­wat­nym Przed­szkolu Moty­lek pra­cuję od czerwca 2007 roku. Od wrze­śnia 2010 pra­cuję w Pry­wat­nym Dwu­ję­zycz­nym Przed­szkolu Moty­lek. W mojej codzien­nej pracy kie­ruję się zasadą roz­wi­ja­nia u dzieci samo­dziel­no­ści w róż­nych sfe­rach aktyw­no­ści.

Staram się aby nauczyły się samo­dziel­nie odkry­wać świat, myśleć, roz­wi­jać pro­blemy i roz­wią­zy­wać kon­flikty. Dbam o to, aby dzieci w przed­szkolu mogły roz­wi­jać swoje zain­te­re­so­wa­nia atmos­fe­rze życz­li­wo­ści, wspar­cia i bez­pie­czeń­stwa.
     
mgr Agnieszka Korybska  

mgr Agnieszka Korybska

nauczy­ciel 
 

 • filo­lo­gia angiel­ska z wie­dzą o kul­tu­rze, spec. nauczy­ciel­ska; UMCS (licen­cjat)
 • filo­lo­gia angiel­ska, spec. nauczy­ciel­ska; UMCS (stu­dia magi­ster­skie)
 • studia podyplomowe Edukacja przedszkolna (w trakcie)
 • nauczyciel kontraktowy

Moim zada­niem jest wpro­wa­dze­nie przed­szko­la­ków w świat języka angiel­skiego, głów­nie za pomocą pio­se­nek, gier i zabaw. Praca z nie­pi­szą­cymi i nie­czy­ta­ją­cymi jesz­cze dziećmi to swego rodzaju wyzwa­nie, które codzien­nie podej­muję z uśmie­chem na ustach. Współ­praca z małymi „Motyl­kami” jest bar­dzo wdzięczna i dyna­miczna, a jej efekty budu­jące: fascy­nuje mnie z jaką łatwo­ścią dzieci zaczy­nają posłu­gi­wać się języ­kiem obcym oraz jak dobrze odnaj­dują się w wielu codzien­nych sytu­acjach uży­wa­jąc języka angiel­skiego w spo­sób natu­ralny. Sta­ram się kłaść nacisk na pra­wi­dłową wymowę oraz into­na­cję, które przy­czy­niają się do budo­wa­nia pew­no­ści sie­bie przy­szłych użyt­kow­ni­ków języka.
W Motylku pra­cuję od wrze­śnia 2016. Jestem kre­atywna i opie­kuń­cza, dość łatwo nawią­zuję kon­takt z dziećmi.
     
Adrianna Madej  

mgr Adrianna Madej

nauczy­ciel
 

 • stu­dia licen­cjac­kie na kie­runku Peda­go­gika Wcze­snosz­kolna i Przed­szkolna UMCS
 • stu­dia magi­ster­skie na kie­runku Peda­go­gika ze spe­cja­li­za­cją Peda­go­gika Marii Mon­tes­sori z zarzą­dza­niem oświatą UMCS
 • nauczyciel kontraktowy

Pracę w Pry­wat­nym Przed­szkolu „Moty­lek” roz­po­czę­łam we wrze­śniu 2016. Jestem osobą otwartą, komu­ni­ka­tywną, szybko nawią­zuje kon­takt z dziećmi. Praca z dziećmi przy­nosi mi wiele rado­ści i satys­fak­cji. Do każ­dego dziecka sta­ram się pod­cho­dzić indy­wi­du­al­nie, co pozwala mi odkryć jego zain­te­re­so­wa­nia oraz słabe i mocne strony. Cały czas dosko­nale swoje kom­pe­ten­cje nauczy­ciel­skie oraz roz­wi­jam swoje zain­te­re­so­wa­nia w dzie­dzi­nie Peda­go­giki Marii Mon­tes­sori.

     
Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl