Zwierzęta domowe

W tym tygo­dniu roz­po­czę­li­śmy zuchową waka­cyjną przy­godę. Dzieci pozna­wały zwie­rzęta domowe. Pod­czas zespo­ło­wych warsz­ta­tów pozna­wa­li­śmy rodzaje zwie­rząt domo­wych, stwo­rzy­li­śmy orkie­strę, kodo­wa­li­śmy na macie trasy zwie­rząt, wyko­ny­wa­li­śmy koty z pla­ste­liny oraz kukiełki, kon­stru­owa­li­śmy domy dla kotów. Po tym tygo­dniu wśród motyl­ko­wych przed­szko­la­ków znaj­dziemy wielu znaw­ców zwie­rząt domo­wych.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl