Programy Innowacji Pedagogicznych

 

Programy Innowacji Pedagogicznych

Nasza pla­cówka otwarta jest na nowe roz­wią­za­nia, które wpro­wa­dzane są jako autor­sko opra­co­wane inno­wa­cje peda­go­giczne w zakre­sie metod pracy z dziećmi, tre­ści naucza­nia, orga­ni­za­cji pracy przedszkola i zarzą­dza­nia pla­cówką.

Inspi­ra­cją do wpro­wa­dza­nych inno­wa­cji są doświad­cze­nia zdo­by­wane pod­czas Kon­fe­ren­cji Mię­dzy­na­ro­do­wych, szko­leń, wizyt stu­dyj­nych, lite­ra­tury. Wszyst­kie pro­gramy inno­wa­cji zyskały akcep­ta­cję Lubel­skiego Kura­tora Oświaty.

 

Poniżej prezentujemy Państwu nasze Programy Innowacji Pedagogicznych:
Scrum For Kids (2018/2020)
Przedszkolna Koncepcja Otwartych Drzwi  

Autor: mgr Justyna Cho­le­wiń­ska

„Scrum for Kids” to inno­wa­cja, która ma na celu adap­ta­cję metody Scrum do orga­ni­za­cji pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym. Utr­wala ona wpro­wa­dzone war­to­ści dzieci takie jak zaan­ga­żo­wa­nie, otwar­tość, sza­cu­nek, odwaga, sku­pie­nie na reali­za­cji celu. W pro­wa­dza Arte­fakty Scruma oparte na zasto­so­wa­niu Bac­klo­gów zadań dla dzieci i Bac­klo­gów Sprintu. Wpro­wa­dza także Zda­rze­nia Scruma w pracy z dziećmi i stwo­rze­nie z dziećmi Zespołu Reali­za­cyj­nego. Inno­wa­cja będzie wpro­wa­dzana eta­pami.
 

Model Otwartej Edukacji w kształtowaniu kultury placówki (2015/2017)
Przedszkolna Koncepcja Otwartych Drzwi  

Auto­r: mgr Justyna Cho­le­wiń­ska

Wdra­żana inno­wa­cja zakłada uzu­peł­nie­nie opra­co­wa­nego Modelu Otwar­tej Edu­ka­cji o metody Oce­nia­nia Kształ­tu­ją­cego. Celem inno­wa­cji jest także wdro­że­nie dzia­łań prze­no­szą­cych war­to­ści pracy zespo­ło­wej nauczy­cieli opar­tych o Scrum In Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions na war­to­ści pracy zespo­ło­wej dzieci. Inno­wa­cja zawiera rów­nież pod­stawy teo­re­tyczne i roz­wią­za­nia meto­dyczne oparte o zało­że­nia wdra­ża­nia w pracy z dziećmi rysunku sym­bo­licz­nego. Inno­wa­cja jest wpro­wa­dzana w Pry­wat­nym Przed­szkolu Moty­lek na ul Jutrzenki oraz w Pry­wat­nym Dwu­ję­zycz­nym Przed­szkolu Moty­lek na al. War­szaw­skiej do końca roku szkol­nego 2017.

Osią­gnięte dotych­czas efekty:  

 • Wdro­że­nie w pracy z dziećmi ele­men­tów Oce­nia­nia Kształ­tu­ją­cego i dosto­so­wa­nie ich do moż­li­wo­ści pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym (adap­ta­cja przy­bor­ni­ków, adap­ta­cja udzie­la­nia infor­ma­cji zwrot­nej, adap­ta­cja „naco­bezu”)
 • Wdro­że­nie dzia­łań w parach i zespo­łach zwięk­sze­nie aktyw­no­ści dzieci i zaan­ga­żo­wa­nia w reali­za­cję dzia­łań
 • Wypra­co­wa­nie spo­sobu prze­ka­zy­wa­nia celów dzie­ciom z wyko­rzy­sta­niem rysunku sym­bo­licz­nego
 • Wdro­że­nie rysunku sym­bo­licz­nego w Siat­kach Przy­ro­stu Kom­pe­ten­cji
 • Prze­no­sze­nie zasad pracy zespo­ło­wej nauczy­cieli na zasady pracy zespo­ło­wej dzieci, zwięk­sze­nie odpo­wie­dzial­no­ści dzieci za wyko­ny­wane dzia­ła­nia, zaan­ga­żo­wa­nia w ich reali­za­cję
Pozytywna dyscyplina w edukacji przedszkolnej (2013/2015)
Pozy­tywna dys­cy­plina w edu­ka­cji przed­szkol­nej  

Auto­rzy: dr Marta Pawe­lec, mgr Justyna Cho­le­wiń­ska

„Pozy­tywna dys­cy­plina w edu­ka­cji przed­szkol­nej” to ini­cja­tywa, która miała na celu wypra­co­wa­nie sku­tecz­nych metod wycho­waw­czych opar­tych o pozy­tywną dys­cy­plinę dzieci w domu i przed­szkolu. Wpro­wa­dzała ona sto­so­wa­nie jed­no­li­tych metod wycho­waw­czych w pla­ców­kach przed­szkol­nych i domach przed­szko­la­ków. Inno­wa­cja reali­zo­wana była w dwóch pla­ców­kach przed­szkol­nych.

Osią­gnięte efekty:

 • Prze­pro­wa­dze­nie i opra­co­wa­nie wyni­ków badań doty­czą­cych trud­no­ści wycho­waw­czych dzieci i nauczy­cieli dzieci w wieku przed­szkol­nym.
 • Wypra­co­wa­nie sku­tecz­nych metod wycho­waw­czych opar­tych na pozy­tyw­nej dys­cy­pli­nie T. Phe­lana
 • Opra­co­wa­nie szko­leń dla rodzi­ców i nauczy­cieli z zakresu Pozy­tyw­nej dys­cy­pliny dla dzieci w wieku przed­szkol­nym
 • Wspie­ra­nie przed­szko­la­ków w pozy­tyw­nych zacho­wa­niach i zatrzy­my­wa­niu nie­po­żą­da­nych zacho­wań
 • Opra­co­wa­nie Pro­gramu wycho­waw­czego dla przed­szkoli autor­stwa dr Marty Pawe­lec i mgr Justyny Cho­le­wiń­skiej dla pla­có­wek przed­szkol­nych
Alter­na­tywna metoda zarzą­dza­nia w pla­cówce oświa­to­wej (2013/2015)
„Alter­na­tywna metoda zarzą­dza­nia w pla­cówce oświa­to­wej”  

Autor: mgr Justyna Cho­le­wiń­ska

Inno­wa­cja „Alter­na­tywna metoda zarzą­dza­nia w pla­cówce oświa­to­wej” to zaadop­to­wa­nie ze śro­do­wi­ska infor­ma­tycz­nego metody Scrum do zasto­so­wa­nia w pracy zespo­łów nauczy­cieli w pla­ców­kach oświa­to­wych. Metoda oparta jest o zarzą­dza­nie oparte na pracy Zespo­łów Scru­mo­wych, z całym szkie­le­tem sta­no­wią­cym Scrum czyli: Ról, Arte­fak­tów, Zda­rzeń, zasad i reguł postę­po­wa­nia.

Osią­gnięte efekty:  

 • Wypra­co­wa­nie autor­skiej adap­ta­cji metody scrum do śro­do­wi­ska oświa­to­wego o nazwie Scrum in Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions
 • Wypra­co­wa­nie arte­fak­tów, zda­rzeń, umoż­li­wia­ją­cych peł­nie­nie nad­zoru peda­go­gicz­nego przez dyrek­tora pla­cówki oświa­to­wej za pomocą Scrum In Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions
 • Wypra­co­wa­nie zasad pracy zespo­ło­wej nauczy­cieli opar­tych o zało­że­nia Scrum in Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions
 • Opra­co­wa­nie Prze­wod­nika sta­no­wią­cego meto­dykę wpro­wa­dza­nia Scrum in Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions
 • Opra­co­wa­nie szko­leń dla pla­có­wek oświa­to­wych z zakresu wdra­ża­nia Scrum in Edu­ca­tio­nal Insti­tu­tions

 

Przed­szkolna Kon­cep­cja Otwar­tych Drzwi (2012/2013)
Przedszkolna Koncepcja Otwartych Drzwi  

Auto­rzy: mgr Justyna Cho­le­wiń­ska, mgr Milena Sobótka, mgr Mał­go­rzata Kowal­czyk

Opra­co­wana przez nasze przed­szkola „Przed­szkolna Kon­cep­cja Otwar­tych Drzwi” opie­rała się na zało­że­niu uspraw­nie­nia orga­ni­za­cji pracy przed­szkola dla podwyż­sze­nia jako­ści jego pracy. Odno­siła się do orga­ni­za­cji pro­cesu dydak­tycz­nego-wycho­waw­czo-opie­kuń­czego, orga­ni­za­cji doku­men­ta­cji pla­no­wa­nia i reali­za­cji pracy z dziec­kiem, podziału obo­wiąz­ków między nauczy­cie­lami, orga­ni­za­cji dzia­łań przy­go­to­wu­ją­cych dzieci do pój­ścia do szkoły.

Osią­gnięte efekty:
 

 • Opra­co­wa­nie roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych wpły­wa­ją­cych na spo­łeczno-emo­cjo­nalny wpływ przy­go­to­wa­nia dzieci do pój­ścia do szkoły
 • Opra­co­wa­nie roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych pla­no­wa­nia pracy z dziećmi uwzględ­nia­jące kore­la­cję treści polsko i anglo­ję­zycz­nych
 • Opra­co­wa­nie roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych doty­czą­cych pla­no­wa­nia i pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji na pozio­mach
 • Opra­co­wa­nie roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych wpły­wa­ją­cych na inte­gra­cję dzieci w przed­szkolu i kształ­to­wa­nie otwar­to­ści dzieci wobec dzieci star­szych i młod­szych oraz wszyst­kich nauczy­cieli pra­cu­ją­cych w przed­szkolu
 • Opra­co­wa­nie wymien­nego sys­temu pracy nauczy­cieli w dwóch oddzia­łach
Edu­ka­cja dwu­ję­zyczna i alter­na­tywne metody pracy z dziećmi w przed­szkolu (2011/2013):
Edu­ka­cja dwu­ję­zyczna i alter­na­tywne metody pracy z dziećmi w przed­szkolu (2011/2013)  

Auto­rzy: mgr Justyna Cho­le­wiń­ska, mgr Milena Sobótka, mgr Mał­go­rzata Kowal­czyk, mgr Sylwia Kowal­czyk

Inno­wa­cja zakła­dała wpro­wa­dze­nie Metody Pro­jek­tów do pracy z dzieci i ocenę jej efek­tów. Drugim ele­men­tem inno­wa­cji była orga­ni­za­cja zajęć w Klu­bach Zain­te­re­so­wań zgodną z teorią Inte­li­gen­cji Wie­lo­ra­kich Howarda Gard­nera która przyj­muje, że każde dziecko posiada wiele róż­nych inte­li­gen­cji, okre­śla­nych także jako zdol­no­ści. Trze­cim, klu­czo­wym ele­men­tem była Edu­ka­cja Dwu­ję­zyczna spraw­dza­jąca moż­li­wo­ści kore­la­cji treści polsko i anglo­ję­zycz­nych.

Osią­gnięte efekty:

 • Naby­cie przez nauczy­cieli umie­jęt­no­ści pla­no­wani i reali­zo­wa­nia dzia­łań edu­ka­cyj­nych metodą pro­jektu
 • Wzrost zaan­ga­żo­wa­nia dzieci w reali­za­cję zadań edu­ka­cyj­nych i więk­sze efekty osią­ga­nia umie­jęt­no­ści okre­ślo­nych w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej
 • Opra­co­wa­nie sys­temu roz­po­zna­wa­nia zdol­no­ści dzieci i pracy nad ich roz­wi­ja­niem w Klu­bach Zain­te­re­so­wań
 • Wypra­co­wa­nie sys­temu pla­no­wa­nia i reali­za­cji treści pro­gra­mo­wych na zasa­dzie ich kore­la­cji w języku pol­skim I angiel­skim
 • Okre­śle­nie sytu­acji edu­ka­cyj­nych włą­cza­ją­cych nauczy­cieli wycho­wa­nia przed­szkol­nego do edu­ka­cji anglo­ję­zycz­nej
Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl