Pro­gramy pracy  

Pro­gramy pracy

W pla­cówce opra­co­wane są i przy­jęte do reali­za­cji pro­gramy własne uzu­peł­nia­jące Pod­stawę Pro­gramową oraz główny Pro­gram Nau­cza­nia. Są to pro­gramy stwo­rzone przez nauczy­cieli i spe­cja­li­stów pra­cu­ją­cych w przed­szkolu.
 

 

Korzy­stamy z nastę­pu­ją­cych pro­gra­mów pracy:
Podstawa Programowa
Podstawa Programowa  

Pod­sta­wo­wym doku­men­tem obok Ustawy o Syste­mie Oświaty regu­lu­ją­cym pracę przed­szkola w pol­skim prawie oświa­to­wym jest Pod­stawa Pro­gra­mowa Wycho­wa­nia Przed­szkol­nego dla Przed­szkoli i Innych Form Wycho­wa­nia Przed­szkol­nego. Opi­suje ona sposób wspo­ma­ga­nia roz­woju i edu­ka­cji dzieci w przed­szkolu, wska­zu­jąc na peł­nie­nie funk­cji opie­kuń­czych, wycho­waw­czych i kształ­cą­cych. Okre­śla cele edu­ka­cji przed­szkol­nej, treści naucza­nia w poszcze­gól­nych obsza­rach edu­ka­cji oraz wska­zuje zale­cane warunki reali­za­cji. Jako pal­cówka przed­szkolna w pełni reali­zu­jemy zało­że­nia i treści pod­stawy pro­gra­mo­wej.  

Program Otwartej Edukacji
Program Otwartej Edukacji  

Autor: Justyna Cho­le­wiń­ska

Przy­jęty do reali­za­cji w przed­szkolu pro­gram naucza­nia „Pro­gram otwar­tej edu­ka­cji” jest reali­za­cją aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej pod­stawa pro­gramowej. Sta­no­wią go roczne roz­kłady tema­tyki dla edu­ka­cji przed­szkol­nej, roczne roz­kłady tema­tyki i treści edu­ka­cji anglo­ję­zycz­nej, plany mie­sięczne zawie­ra­jące cele główne i szcze­gó­łowe oraz obszer­nie okre­ślona kon­cep­cja pracy przed­szkola zawie­ra­jąca opis war­to­ści, metod pracy z dziećmi, sys­temu wycho­wa­nia i komu­ni­ka­cji. Wska­zany pro­gram naucza­nia pod­lega mody­fi­ka­cji uwzględ­nia­jące potrzeby i moż­li­wo­ści roz­po­znane u dzieci w przy­jętych spo­so­bach obser­wa­cji i dia­gnozy.  

Pro­gram pro­fi­lak­tyki logo­pe­dycznej „Motyl­kowe podróże logo­pe­dyczne” (program własny)
Program profilaktyki logopedycznej „Motylkowe podróże logope­dyczne” (program własny)  

Pro­gram Wspo­ma­gający Wła­sny

Autorzy:
mgr Agnieszka Chru­ściel, mgr Mał­go­rzata Kamiń­ska, mgr Justyna Cho­le­wiń­ska (zespół logo­pe­dów)

Pro­gram pro­fi­lak­tyki logo­pe­dycznej jest skie­ro­wany do wszyst­kich dzieci uczęsz­cza­ją­cych do przed­szkola. Jego zało­że­nia zawie­rają dzia­ła­nia takie jak: sta­wia­nie dia­gnozy logo­pe­dycznej, pro­wa­dze­nie ćwi­czeń orto­fo­nicz­nych przez nauczy­cieli, pro­wa­dze­nie „Zabaw logo­pedycznych „ w poszcze­gól­nych gru­pach przez logo­pedę, a także współ­pracę logo­pedy z nauczy­cie­lami przy wspo­ma­ga­niu dziećmi obję­tych tera­pią logo­pe­dyczną.

„Zabawy logo­pe­dyczne” to cykliczne zaję­cia gru­powe skie­ro­wane są do wszyst­kich przed­szko­la­ków, zakła­dają one bowiem sty­mu­lo­wa­nie roz­woju mowy. Ćwi­cze­nia służą wszyst­kim dzie­ciom w przed­szkolu zarówno tym, któ­rych mowa nie budzi zastrze­żeń i tym które mówią wadli­wie. W odnie­sie­niu do pierw­szych peł­nią funk­cję roz­wo­jową pro­fi­lak­tyczną w odnie­sie­niu do dru­gich zawie­rają ele­menty korekty.

W zaba­wie dzieci roz­wi­jają spraw­ność narzą­dów mow­nych, arty­ku­la­cję poszcze­gól­nych gło­sek, oddech tak ważny przy mówie­niu, słuch fone­ma­tyczny oraz płyn­ność wypo­wie­dzi. Wszy­scy auto­rzy pro­gramu mają wykształ­ce­nie i prak­tykę logo­pe­dyczną.

Program edukacji anglojęzycznej – „Hello Butterfly” (program własny))
Program edukacji anglojęzycznej – „Hello Butterfly”  

Auto­rzy: mgr Milena Sobótka, mrg Justyna Cho­le­wiń­ska

Pro­gram edu­ka­cji anglo­ję­zycznej „Hello Butterfly” zawiera wszyst­kie naj­waż­niej­sze roz­wią­za­nia meto­dyczne zwią­zane z nauką języka angiel­skiego w naszym przed­szkolu. Wie­lo­let­nia prak­tyka i doświad­cze­nia w wpro­wa­dza­niu treści anglo­ję­zycz­nych pozwo­liła nam na stwo­rze­nie wła­snej meto­dyki dosto­so­wanej do moż­li­wo­ści dzieci w wieku przed­szkol­nym. Łączymy metody nauki dzieci sto­so­wane do treści anglo­ję­zycz­nych i pol­sko­ję­zycz­nych. Istot­nym ele­men­tem jest uwzględ­nie­nie reali­za­cji treści pro­gra­mo­wych w dwu języ­kach: pol­skim i angiel­skim na zasa­dzie kore­la­cji treści.

Główne zało­że­nia to także reali­za­cja treści pro­gramu przez angli­stę zatrud­nio­nego na etat oraz wszyst­kich nauczy­cieli pra­cu­ją­cych w przed­szkolu. Wszy­scy bowiem wewnętrz­nie sto­sują rutyny anglo­ję­zyczne, wyko­rzy­stują zabawy muzyczno-rucho­wych do nauki języka. Wpro­wa­dzamy także dzieci w świat czy­ta­nia i pisa­nia w języku angiel­skim wdra­ża­jąc metodę Jolly Pho­nics. 

Pro­gram roz­wi­ja­nia czy­tel­nic­twa „Motyl­kowa Biblio­teka” (program własny)
Program rozwijania czytelnictwa „Motylkowa Biblioteka”  

Autorzy: mgr Kata­rzyna Mazu­rek, mgr Nata­lia Kul­czyń­ska

Pro­gram roz­wi­ja­nia czy­tel­nic­twa „Motyl­ko­wej biblio­teki” obej­muje zasady orga­ni­za­cji w pla­cówce biblio­teki dla dzieci, oraz two­rze­nie sytu­acji edu­ka­cyj­nych doty­czą­cych pracy z książką. Według przy­ję­tych wewnętrz­nie zasad korzy­sta­nia z biblio­teki dzieci mają moż­li­wość wypo­ży­cze­nia ksią­żek z zacho­wa­niem wszyst­kich waż­nych aspek­tów dzia­łal­no­ści biblio­teki. Dzięki temu roz­wi­jają zain­te­re­so­wa­nia czy­tel­ni­cze, kształ­tują zain­te­re­so­wa­nia lite­ra­turą dzie­cięcą, poznają auto­rów lite­ra­tury dzie­cię­cej. Uczą się także prze­strze­ga­nia zasad, sys­te­ma­tycz­no­ści i zasad korzy­sta­nia z biblio­teki. Syste­ma­tyczny kon­takt z książką uczy dzieci także sza­cunku wobec ksią­żek oraz zasad korzy­sta­nia z ksią­żek.

Dzieci poprzez kon­takt z książką roz­wi­jają zain­te­re­so­wa­nie pismem, wzbo­ga­cają wiedzę o świe­cie, roz­wi­jają wyobraź­nię, cie­ka­wość poznaw­czą, roz­wi­jają pamięć. Pro­gram i powsta­nie Motyl­ko­wej biblio­teki jest efek­tem współ­pracy z rodzi­cami, którzy wspo­ma­gają pla­cówkę w zada­niach edu­ka­cyj­nych.

Pro­gram wycho­waw­czy „Pozy­tywna dys­cy­plina” (program własny)
Program wychowawczy „Pozytywna dyscyplina”  

Auto­rzy: dr Marta Pawe­lec, mgr Justyna Cho­le­wiń­ska

Pro­gram wycho­waw­czy „Pozy­tyw­nik wycho­waw­czy” jest efek­tem wie­lo­let­nich doświad­czeń w pracy wycho­waw­czej oraz pro­wa­dza­nej inno­wa­cji peda­go­gicz­nej w zakre­sie metod wycho­waw­czych. „Pozy­tyw­nik wycho­waw­czy” opra­co­wany jest formie prak­tycz­nej ksią­żeczki dzięki czemu nauczy­ciel może w każdej chwili się­gnąć do jego zaso­bów. Jest zbio­rem tech­nik wycho­waw­czych, roz­wią­zań meto­dycz­nych zgru­po­wa­nych w trzech blo­kach, które doty­czą wzmac­nia­nia więzi z dziec­kiem, moty­wo­wa­nia do dobrego zacho­wa­nia oraz zatrzy­my­wa­nia nie­od­po­wied­nich zacho­wań.

 

Pro­gram adap­ta­cyjny „Mini moty­lek -The Lit­tle But­ter­fly” (program własny)
Program adaptacyjny „Mini motylek - The Little Butterfly”  

Auto­rzy: mgr Milena Sobótka, mgr Justyna Cho­le­wiń­ska, mgr Sylwia Kowal­czyk

Pro­gram adap­ta­cji skie­ro­wany jest do dzieci chcą­cych uczęsz­czać do naszego przed­szkola i ich rodzi­ców. Pro­gram zakłada moż­li­wość udziału w cyklicz­nych coty­go­dnio­wych dwu­go­dzin­nych zaję­ciach dla dzieci i rodzi­ców w ramach „Mini Motylka -The Little But­terfl”. Zaję­cia wpro­wa­dzają dzieci w rytm pracy przed­szkola i uwzględ­niają edu­ka­cję anglo­ję­zyczną, która jest głów­nym ele­men­tem kon­cep­cji pracy przed­szkola. W ramach reali­za­cji pro­gramu orga­ni­zo­wane są także Warsz­taty dla rodzi­ców, które odby­wają przed roz­po­czę­ciem roku szkol­nego doty­czące adap­ta­cji dziecka do przed­szkola. Opra­co­wa­li­śmy także roz­wią­za­nia doty­czące adap­ta­cji dla dzieci dołą­cza­ją­cych do naszych motyl­ko­wych przed­szkolaków w trak­cie roku szkol­nego.

Dzia­ła­nia zawarte w pro­gra­mie umoż­li­wiają stop­niowe przy­zwy­cza­ja­nie się dzieci do przed­szkola, dzięki temu dzieci bez stresu zostają w miej­scu, które znają i w którym czują się bez­piecz­nie.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl