Koncepcja i metody pracy - MODEL OTWARTEJ EDUKACJI  

Koncepcja i metody pracy

MODEL OTWARTEJ EDUKACJI

   

Prywatne Dwujęzyczne Przedszkola Motylek w Lublinie działają na wypracowanym, autorskim  Modelu Otwartej Edukacji  opartym o najważniejsze praktyki  przedszkola, na który składają się  trzy filary: I. Kultura i wartości II. Nauczanie III. Wychowanie i komunikacja.

 

W centrum uwagi pracy zespołowej nauczycieli znajduje się aktywne, samodzielne dziecko, które z ciekawością doświadcza otaczającego  świata,   budując wiedzę i umiejętności w dwujęzycznej edukacji przy współudziale rodziców i środowiska.

 

Filary Modelu Otwartej Edukacji:
Kultura i wartości
Kultura i wartości  

Kul­tura pla­cówki polega na pracy zespo­ło­wej nauczy­cieli i dzieci opar­tej na aktyw­nej współ­pracy i braniu odpo­wie­dzial­no­ści za reali­zo­wane dzia­ła­nia. W pla­cówce panuje kul­tura otwar­to­ści, sza­cunku, odwagi, zaan­ga­żo­wa­nia i nasta­wie­nie na reali­za­cję celów.

Zarówno dzieci jak i doro­śli zobo­wią­zani są do pracy nad war­to­ściami. Tra­dy­cje przed­szkola i struk­tury w niej panu­jące pozwa­lają poznać i zadbać o każde dziecko, doce­niać je, wspo­ma­gać w roz­woju, roz­wi­jać zdol­no­ści i ukie­run­ko­wy­wać na ciągły rozwój. Dzieci i nauczy­ciele mogą liczyć na wspar­cie w dąże­niu do lep­szych wyni­ków oraz w pracy nad samym sobą.

  

Praca zespołowa
nauczycieli
Scrum IEI
 

Praca zespołowa
dzieci

 

Indywidualne
podejście
do każdego
dziecka

 

Nauczanie
Nauczanie  

Nasze przed­szkole jest śro­do­wi­skiem odkryw­czej nauki i zabawy opar­tej o edu­ka­cję dwu­ję­zyczną. Pro­gram naucza­nia trak­to­wany jest jako odpo­wiedź na rze­czy­wi­ste potrzeby dzieci, tak aby treści spo­ty­kały się z ich żywym zain­te­re­so­wa­niem. System pracy z dziećmi ujęty jest w szkie­let autor­skiej Metody Pro­jektu z Siatką Przy­ro­stu Kom­pe­ten­cji sta­no­wią­cej bazę do aktyw­nej i uroz­ma­iconej edu­ka­cji.

Przy­jęte uroz­ma­icone metody pracy stwa­rzają moż­li­wość dosto­so­wa­nia metod i treści do indy­wi­du­al­nych potrzeb i moż­li­wo­ści dzieci. W aktywne naucza­nie zaan­ga­żo­wani są rodzice a nauka prze­nie­siona jest poza mury przed­szkola. Wyko­rzy­sty­wa­nie potrzeb i poten­cjału śro­do­wi­ska odbywa się poprzez orga­ni­za­cję wypraw tere­no­wych i spo­tkań z eks­per­tami z róż­nych dzie­dzin. Ważnym aspek­tem pracy z dziećmi jest edu­ka­cja wie­lo­kul­tu­rowa i medialno-kul­tu­ralna. 

  

Metoda projektu
z siatką przyrostu
kompetencji
 

Urozmaicone
nauczanie

 

Edukacja
dwujęzyczna

 

 

Edukacja
międzykulturowa
 

Edukacja
medialna
i kulturalna

 

Wychowanie i komunikacja
Wychowanie i komunikacja  

Wycho­wa­nie w pal­cówce oparte jest o wspól­nie wypra­co­wane zasady zacho­wa­nia dzieci. System wycho­waw­czy sta­nowi Pro­gram Pozy­tyw­nej Dyscy­pliny opar­tej na kształ­to­wa­niu więzi z dziec­kiem, moty­wo­wa­niu do dobrego zacho­wa­nia i zatrzy­my­wa­niu nie­po­żą­da­nych zacho­wań. W pla­cówce panuje kul­tura sza­cunku i otwar­to­ści na potrzeby innych, oparta o komu­ni­ka­cję wza­jem­nego zro­zu­mie­nia.

  

Zasady
zachowania
 

Pozytywna
dyscyplina

 

Komunikacja
wzajemnego
zrozumienia

 

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl