Oferta edukacyjna 

Edukacja międzykultorowa

 Oferta edukacyjna

 

Wyprawy terenowe

 

Oferta edukacyjna

 

 

Spotkania z ekspertami

 

Oferta edukacyjna

 

Edukacja anglojęzyczna

 

 

Oferta edukacyjna

Czesne obej­muje: 

 • zaję­cia dydak­tyczne reali­zu­jące pod­stawę pro­gramową wycho­wa­nia przed­szkol­nego w dwóch języka: pol­skim i sko­re­lo­wa­nymi tre­ściami w języku angiel­skim

 • edu­ka­cję opartą o nowo­cze­sne metody pracy w ramach Modelu Otwar­tej Edu­ka­cji,w tym: Metoda Pro­jektu z Siatką Przy­ro­stu Kom­pe­ten­cji (reali­za­cja zajęć na bazie pro­jektu edu­ka­cyj­nego, dzieci w roli eks­per­tów, doro­śli w roli eks­per­tów, wyprawy tere­nowe), Uro­zma­icone naucza­nie w opar­ciu o naj­waż­niej­sze prak­tyki przed­szkola (peda­go­gika Marii Mon­tes­sori, Mate­ma­tyka E. Grusz­czyk -Kol­czyń­skiej, Odi­mienna metoda nauki czy­ta­nia I Maj­ch­rzak, metoda W Sher­borne, ele­menty Planu Dal­toń­skiego, ele­menty Oce­nia­nia Kształ­tu­ją­cego, system Otwar­tych Drzwi, system Zajęć do wyboru, system zajęć roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia w Klu­bach Zain­te­re­so­wań, system Indy­wi­du­ali­za­cji pracy z dziećmi, Motyl­kowe Śnia­danka, Motyl­kowa Biblio­teka, udział w akcjach cha­ry­ta­tyw­nych) Edu­ka­cja wie­lo­kul­tu­rowa (system orga­ni­za­cji oparty edu­ka­cje wie­lo­kul­tu­rową, udział w pro­gramie e-Twin­ning, roz­sze­rze­nie treści naucza­nia o treści wie­lo­kul­tu­rowe), Edu­ka­cja medialna i kul­tu­ralna (nagra­nia fil­mi­ków z udzia­łem dzieci, udział w nagra­niach wywia­dów do TVP, radia, korzy­sta­nie z szafy mul­ti­me­dial­nej, tablicy mul­ti­me­dial­nej, edu­ka­cja kul­tu­ralna, udział w kon­kur­sach), Edu­ka­cję dwu­ję­zyczną (roz­pi­sana poni­żej)

 • codzienną Edu­ka­cję anglo­ję­zyczną
  w każdej grupie poprzez zabawy muzyczno -ruchowe, rutyny anglo­ję­zyczne, zaję­cia dydak­tyczne z angli­stą zatrud­nio­nym na etat, pro­wa­dza­nie pro­gramu Jolly Pho­nics wpro­wa­dza­ją­cego litery i fonemy w obu języ­kach, reali­za­cja pod­stawy pro­gramowej w języku angiel­skim, udział w Prze­glą­dzie Pio­senki Angiel­skiej

 • zaję­cia dodat­kowe gru­powe:
  ryt­mika, zabawy logo­pe­dyczne (pro­gram pro­fi­lak­tyki logo­pe­dycznej), reli­gia dla naj­star­szej grupy dzieci (dla chęt­nych dzieci)

 • zaję­cia dodat­kowe w Klu­bach Zain­te­re­so­wań
  (pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cieli): medialny, pla­styczny, kuli­narny, mate­ma­tyczny, przy­rod­ni­czy

 • opiekę psy­cho­lo­giczno-peda­go­giczną
  (bez­płatne prze­sie­wowe bada­nia logo­pe­dyczne, kon­sul­ta­cje z psy­cho­lo­giem, logo­pedą, peda­go­giem oraz pro­wa­dzone przez nauczy­cieli obser­wa­cje i dia­gnozy, sys­te­ma­tyczna praca wyrów­naw­czą wg indy­wi­du­al­nie opra­co­wa­nych pro­gramów)

 • imprezy oko­licz­no­ściowe i przed­sta­wie­nia
  dla dzieci i rodzi­ców, korzy­sta­nie ze stro­jów dla dzieci na przed­sta­wie­nia i imprezy

 • mate­riały pla­styczne do zajęć  

 • system wypraw edu­ka­cyj­nych dla dzieci
  (dosto­so­wany do każdej grupy wie­ko­wej)

 • udział w reali­za­cji autor­skiego pro­gramu wycho­waw­czego „Pozy­tyw­nej dys­cy­pliny w domu i w przed­szkolu” dla nauczy­cieli w przed­szkolu i rodzi­ców w domu. Warsz­taty wycho­waw­cze dla rodzi­ców.

 • udział rodzi­ców w „Warsz­ta­tach adap­ta­cyj­nych”
  (dla rodzi­ców dzieci nowo­przy­ję­tych do przed­szkola)

 • korzy­sta­nie przez rodzi­ców z pro­gramu Info-rodzic
  (plat­forma komu­ni­ka­cji między przed­szko­lem a rodzi­cami, ogło­sze­nia, opłaty, wymiana infor­ma­cji)

 • opieka i cie­kawe zaję­cia pod­czas ferii zimo­wych i waka­cji
  (opłaty za waka­cje nali­czane w roz­li­cze­niu tygo­dnio­wym, tylko jeśli dziecko uczęsz­cza do przed­szkola)

 • tera­pia logo­pe­dyczna, peda­go­giczna, psy­cho­lo­giczna, reha­bi­li­ta­cja
  dla dzieci z orze­cze­niami

 

Oferta poza cze­snym obej­muje:

 • indy­wi­du­alną tera­pię logo­pe­dyczną, psy­cho­lo­giczną lub peda­go­giczną
  dla dzieci chęt­nych bez orze­czeń

 • zaję­cia dodat­kowo płatne
  (karate, taniec nowo­cze­sny, bębny, robo­tykę, szachy, naukę gry na pia­ni­nie)

 • opłaty za bilety do teatru, kina itp.

 • prze­jazdy auto­ka­rowe za wszel­kiego rodzaju wycieczki i odpłatne wyprawy 

 • udział w kon­cer­tach, teatrzy­kach na tere­nie przed­szkola

 

 
Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl