Opieka peda­go­giczno-psy­cho­lo­giczna

 

Opieka psy­cho­lo­giczno-peda­go­giczna

 

Pla­cówka Przed­szkolna objęta jest opieką psy­cho­lo­giczno-peda­go­giczną. Rodzice i dzieci mogę przez cały rok szkolny korzy­stać bez­płat­nie z usług Poradni Psy­cho­lo­giczno – Peda­go­gicz­nej. Dodat­kowo rodzice mogą korzy­stać z odpłat­nych kon­sul­ta­cji z wewnętrz­nym psy­cho­lo­giem w przed­szkolu.

Na tere­nie pla­cówki odby­wają się zaję­cia indy­wi­du­alne z tera­pii peda­go­gicz­nej, logo­pe­dycz­nej i psy­cho­lo­gicz­nej orga­ni­zo­wane w ramach potrzeb, nie­od­płatne dla dzieci z orze­cze­niami, odpłatne dla pozo­sta­łych dzieci.

 

Zobacz więcej:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna  

Przed­szkole jest pod stałą opieką Poradni Psy­cho­logiczno- Peda­go­gicz­nej. Rodzice mogą na tere­nie Poradni Psy­cho­logiczno-peda­gogicznej korzy­stać z jej usług.

W ramach współ­pracy w zależ­no­ści od potrzeb w danym roku szkol­nym odby­wają się dzia­ła­nia w ramach Punktu Kon­sul­ta­cyj­nego. Spe­cja­li­ści z poradni (za zgodą rodzi­ców) doko­nują obser­wa­cji dzieci w grupie, orga­ni­zują bez­płatne kon­sul­ta­cje, czy poga­danki. Współ­pra­cują także z nauczy­cie­lami doko­nu­jąc obser­wa­cji i udzie­la­jąc nauczy­cie­lom wska­zó­wek do pracy.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4
Im. Jerzego Ciesielskiego

Ul. I Armii Wojska Polskiego I
20-400 Lublin

tel.: 81 532 48 22

Spe­cja­li­ści opie­ku­jący się naszą pla­cówką:
dr Antonina Gutowska – psycholog
mgr Magdalena Ochal – pedagog

Konsultacje z psychologiem
Konsultacje z psychologiem  

dr Marta Pawe­lec - psy­cho­log, doktor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie psy­cho­logii, adiunkt w W S E i I w Lubli­nie, wykła­dowca, tera­peuta.

Przed­szkole objęte jest także współ­pracą z psy­cho­logiem, który służy pomocą wszyst­kim rodzi­com. Kon­sul­ta­cje są odpłatne i odby­wają się na tere­nie przed­szkola po usta­le­niu ter­minu. Każdy rodzic może otrzy­mać wspar­cie doty­czące wspo­ma­ga­nia roz­woju dziecka.

Na kon­sul­ta­cje mogą zgło­sić się rodzice zanie­po­ko­jeni prze­bie­giem roz­woju dziecka, potrze­bu­ją­cych doradz­twa i wspar­cia w kwe­stiach wycho­waw­czych, pra­gną­cych bar­dziej świa­do­mie wspo­ma­gać rozwój swoich dzieci. Psy­cho­log posiada doświad­cze­nie w pracy dia­gno­stycz­nej i tera­peu­tycz­nej z dziećmi w wieku przed­szkol­nym w porad­nic­twie oraz psy­cho­edu­ka­cji dla rodzi­ców i nauczy­cieli, w porad­nic­twie i tera­pii rodzin.

Konsultacje z logopedą
Konsultacje z logopedą  

mgr Małgorzata Kacprzak–Kamińska – logopeda,  polonista, trener emisji głosu,  neurologopeda.

Na początku roku szkol­nego wszyst­kie dzieci w przed­szkolu objęte są prze­sie­wo­wymi bada­niami logo­pe­dycz­nymi, które prze­pro­wa­dza logo­peda. Rodzice mogą uczest­ni­czyć w bez­płat­nych kon­sul­ta­cjach z logo­pedą, który przed­sta­wia wyniki badań oraz wska­zuje moż­liwe kie­runki pracy z dziec­kiem. Rodzice dzieci z wadami wymowy mogą sko­rzy­stać z bez­płat­nych zajęć na tere­nie poradni lub odpłat­nych orga­ni­zo­wa­nych w przed­szkolu.
 

Wczesne wspomaganie rozwoju
Wczesne wspomaganie rozwoju  

Zespół spe­cja­li­stów:

mgr Mał­go­rzata Kac­przak–Kamiń­ska – logo­peda, polo­ni­sta, trener emisji głosu, neurologo­peda.

mgr Sylwia Kobus – peda­gog, logo­peda, tera­peuta peda­go­giczny.

dr Marta Pawe­lec –psy­cho­log, doktor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie psy­cho­lo­gii, adiunkt w W S E i I w Lubli­nie, wykła­dowca, tera­peuta.

W przed­szkolu pro­wa­dzone są zaję­cia z wcze­snego wspo­ma­ga­nia roz­woju, które są inter­dy­scy­pli­nar­nym podej­ściem, umoż­li­wia­ją­cym obję­cie spe­cja­li­styczną opieką dziecka oraz jego rodziny od chwili roz­po­zna­nia pierw­szych nie­po­ko­ją­cych symp­to­mów zabu­rzeń. Pod­stawą jest współ­praca rodzi­ców i tera­peu­tów (psy­cho­loga, peda­goga, logo­pedy) w pozna­niu dziecka i reali­za­cji pro­gra­mów wspo­ma­ga­nia jego roz­woju.

Zespół wspo­ma­ga­nia roz­woju orga­ni­zo­wany jest na tere­nie przed­szkola w ramach dostar­czo­nego przez rodzi­ców „Orze­cze­nia o wcze­snym wspo­ma­ga­niu roz­woju”, wów­czas zaję­cia są bez­płatne.

Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna  

mgr Małgorzata Kacprzak–Kamińska – logopeda,  polonista, trener emisji głosu,  neurologopeda.

Na tere­nie przed­szkola, dla dzieci wyma­ga­ją­cych korekty w zakre­sie mowy, orga­ni­zo­wane są zaję­cia z tera­pii logo­pe­dycz­nej. Zaję­cia pro­wa­dzone są indy­wi­du­al­nie w przy­ja­znym i znanym dziecku śro­do­wi­sku. Dzieci kwa­li­fi­ko­wane są na tera­pię na pod­sta­wie wcze­śniej wyko­na­nej dia­gnozy logo­pe­dycz­nej. Dodat­kowo zarówno rodzice, jak i nauczy­ciele dzieci uczest­ni­czą­cych w tera­pii otrzy­mują wska­zówki do ćwi­czeń z dziećmi (zeszyt z mate­ria­łami uzu­peł­niany na kolej­nych zaję­ciach).

Terapia pedagogiczna
Terapia pedagogiczna  

mgr Sylwia Kobus –pe­da­gog, logo­peda, tera­peuta peda­go­giczny.

Celem tera­pii peda­go­gicz­nej jest sty­mu­lo­wa­nie roz­woju dziecka. To sty­mu­lo­wa­nie i uspraw­nia­nie roz­woju funk­cji psycho – moto­rycz­nych, wyrów­ny­wa­nie braków w wiedzy i prak­tycz­nych umie­jęt­no­ściach manu­al­nych, eli­mi­no­wa­nie nie­po­wo­dzeń edu­ka­cyj­nych poprzez różne tech­niki, eli­mi­no­wa­nie nie­po­wo­dzeń emo­cjo­nalno – spo­łecz­nych i ich kon­se­kwen­cji. Podję­cie dzia­łań sty­mu­lu­ją­cych dziecko we wcze­snym etapie jego roz­woju ma bez­po­średni wpływ na rozwój dziecka.
 

Terapia psychologiczna
Terapia psychologiczna  

dr Marta Pawe­lec – psy­cho­log, doktor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie psy­cho­lo­gii, adiunkt w W S E i I w Lubli­nie, wykła­dowca, tera­peuta.

W przed­szkolu orga­ni­zu­jemy zaję­cia indy­wi­du­alnej tera­pii psy­cho­lo­gicz­nej. Zaję­cia odby­wają się indy­wi­du­al­nie i są bez­płatne dla dzieci ze zło­żo­nymi w pla­cówce Orze­cze­niami o wspo­ma­ga­niu roz­woju wyda­nymi przez Porad­nię Psy­cho­lo­giczno-Peda­go­giczną. Dla każ­dego dziecko two­rzony jest indy­wi­du­alny pro­gram uwzględ­nia­jący zale­ce­nia wyni­ka­jące z dia­gnozy oraz indy­wi­du­alne pre­dys­po­zy­cje, moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia dziecka. 

Warsztaty wychowawcze dla rodziców
Warsztaty wychowawcze dla rodziców  

dr Marta Pawe­lec – psy­cho­log, doktor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie psy­cho­lo­gii, adiunkt w W S E i I w Lubli­nie, wykła­dowca, tera­peuta.

mgr Justyna Cho­le­wiń­ska – nauczy­ciel, trener, coach.

Co roku dla rodzi­ców orga­ni­zo­wane są bez­płatne warsz­taty wycho­waw­cze „Pozy­tywna dys­cy­plina w domu i w przed­szkolu”. Rodzice mają okazję zapo­zna­nia się z meto­dami wspie­ra­ją­cymi umie­jęt­no­ści wycho­waw­cze dla rodzi­ców dzieci w wieku przed­szkol­nym. Szko­le­nia zwią­zane są z reali­za­cją pro­gramu wycho­waw­czego „ Pozy­tyw­nej Dyscy­pliny” opra­co­wa­nego i wdro­żo­nego w naszym przed­szkolu.


 

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl