Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole „Motylek”  

Poznaj nasze przedszkole

Pry­watne Dwu­ję­zyczne Przed­szkole Moty­lek na Al. War­szaw­skiej działa od wrze­śnia 2010 roku. Mieści się w domu wol­no­sto­ją­cym z wła­snym placem zabaw oraz par­kin­giem. Jest przed­szko­lem czte­ro­od­dzia­ło­wym, dla dzieci od 2,5 do 6 roku życia. Pra­cuje od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 7.00 do 17.00. 

 
Sala euro­pej­ska
Sala euro­pej­ska  

Sala stwo­rzona spe­cjal­nie dla naj­młod­szej grupy naszych przed­szko­la­ków czyli 2,5–3– latków. Deko­ra­cje i kolo­ry­styka Sali prze­no­szą dzieci w świat euro­pej­skiej łąki. Znaj­duję się w niech kuch­nia oraz domek, dzięki którym dzieci mogą wcie­lać się w zaba­wach w role naśla­du­jąc swoje mamy oraz tatu­siów. W tej sali dzieci mogą roz­wi­jać swoje zain­te­re­so­wa­nia muzyczne poprzez dzia­ła­nia w ośrodku muzycz­nym, a także dosko­na­lić wymowę w ośrodku logo­pe­dycz­nym. Nie bra­kuje tu także lalek, samo­cho­dów oraz kloc­ków które inspi­rują dzieci do swo­bod­nych zabaw. Dzieci maja do dys­po­zy­cji także kącik pla­styczny w którym miesz­czą się pomoce pla­styczne i indy­wi­du­alne przy­bory pla­styczne dla dzieci. W rega­łach do dys­po­zy­cji dzieci znaj­dują się także książki, gry i puzle z któ­rych dzieci chęt­nie korzy­stają. Do wpro­wa­dza­nia sys­temu dzia­łań edu­ka­cyj­nych służy zor­ga­ni­zo­wany w Sali Ośro­dek indy­wi­du­ali­za­cji pracy. Na ścia­nach znaj­dują się pomoce dydak­tyczne między innymi alfa­bet wspo­ma­ga­jący wpro­wa­dza­nie Odi­mien­nej metody nauki czy­ta­nia Ireny Maj­ch­rzak, anglo­ję­zyczne tablice zazna­cza­nia obec­no­ści dzieci, zestaw zasad zacho­wa­nia przy­po­mi­na­jący dzie­ciom o nor­mach panu­ją­cych w przed­szkolu i zestaw dyżu­rów jakie pełnią dzieci w grupie. Sala oraz łazienka są dosto­so­wane do dzieci naj­młod­szych, w taki sposób, aby dzieci od początku swoich dni w przed­szkolu czuły się bez­pieczne.

Sala afry­kań­ska
Sala afry­kań­ska  

Sala afry­kań­ska jest prze­zna­czona dla dzieci 4-let­nich. Prze­by­wa­jąc w tej sali prze­no­simy się na kon­ty­nent Afry­kań­ski, więc możemy w niej spo­tkać liczne palmy oraz zabawki, i deko­ra­cje egzo­tycz­nych zwie­rząt. W tej sali znaj­duje się kuch­nia z anek­sem kuchen­nym, w której dzieci bardzo chęt­nie bawią się w orga­ni­zo­wa­nie sobie uro­dzin lub innych uro­czy­sto­ści. Znaj­duje się tutaj także Ośro­dek mate­ma­tyczny, w którym dzieci dosko­nalą umie­jęt­no­ści mate­ma­tyczne także w trak­cie zabaw dowol­nych. Ośro­dek pla­styczny i indy­wi­du­alne przy­bor­niki zachę­cają dzieci do podej­mo­wa­nia dzia­łań. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cieszy się rów­nież tor wyści­gowy, w którym czas bardzo lubią spę­dzać chłopcy. Dodat­kowo dzieci bardzo chęt­nie korzy­stają z róż­no­rod­nych kloc­ków dzięki którym posze­rzają swoje zain­te­re­so­wa­nia kon­struk­tor­skie, gier i puzli umiesz­czo­nych w rega­łach. Do wpro­wa­dza­nia sys­temu dzia­łań edu­ka­cyj­nych służy zor­ga­ni­zo­wany w Sali Ośro­dek indy­wi­du­ali­za­cji pracy. Na ścia­nach znaj­dują się pomoce dydak­tyczne między innymi alfa­bet wspo­ma­ga­jący wpro­wa­dza­nie Odi­mien­nej metody nauki czy­ta­nia Ireny Maj­ch­rzak, anglo­ję­zyczne tablice zazna­cza­nia obec­no­ści dzieci, zestaw zasad zacho­wa­nia przy­po­mi­na­jący dzie­ciom o nor­mach panu­ją­cych w przed­szkolu i zestaw dyżu­rów jakie pełnią dzieci w grupie. Dzieci mają bez­po­średni dostęp do oddziel­nego pomiesz­cze­nia w którym mieści się Ośro­dek przy­rod­ni­czy dzięki temu sys­te­ma­tycz­nie mogą pro­wa­dzić obser­wa­cje przy­rod­ni­cze.

Sala amerykańska
Sala amerykańska  

To oddział dla star­szych przed­szko­la­ków 4–5 latków. W krainę pozna­wa­nia Ame­ryki wpro­wa­dzają plan­sze edu­ka­cyjne umiesz­czone na ścia­nach, dzięki którym dzieci mogą pozna­wać cha­rak­te­ry­styczne cechy doty­czące Ame­ryki oraz innych kon­ty­nen­tów. W świat bajek wpro­wa­dza dzieci Ośro­dek Teatralny oraz zamek oraz, dzięki czemu każdy może zamie­nić się tu na przy­kład w księ­cia i księż­niczkę. Prze­by­wa­jąc w tej sali dzieci mogą korzy­stać z pomocy dydak­tycz­nych dostęp­nych w Ośrodku mate­ma­tycz­nym zdo­by­wa­jąc kom­pe­ten­cje w tym zakre­sie. Liczne puzle i gry dwu­ję­zyczne dosto­so­wane do wieku dzieci cieszą się dużym zain­te­re­so­wa­niem star­szych przed­szko­la­ków. Dzieci o zain­te­re­so­wa­niach kon­struk­cyj­nych chęt­nie korzy­stają z Ośrodka kon­struk­cyj­nego znaj­dującego się w Sali. W Sali mieści się także Ośro­dek gra­fo­mo­to­ryczny oraz Ośro­dek pla­styczny, dzięki temu oraz indy­wi­du­la­nych przy­bor­ni­kach pla­stycz­nych, dzieci sys­te­ma­tycz­nie roz­wi­jają spraw­ność manu­alną i zain­te­re­so­wa­nia pla­styczne. Do wpro­wa­dza­nia sys­temu dzia­łań edu­ka­cyj­nych służy zor­ga­ni­zo­wany w Sali Ośro­dek indy­wi­du­ali­za­cji pracy. Na ścia­nach znaj­dują się pomoce dydak­tyczne między innymi alfa­bet wspo­ma­ga­jący wpro­wa­dza­nie Odi­mien­nej metody nauki czy­ta­nia Ireny Maj­ch­rzak, anglo­ję­zyczne tablice zazna­cza­nia obec­no­ści dzieci, zestaw zasad zacho­wa­nia przy­po­mi­na­jący dzie­ciom o nor­mach panu­ją­cych w przed­szkolu i zestaw dyżu­rów jakie pełnią dzieci w grupie. Dzieci mają bez­po­średni dostęp do łazienki dosto­so­wanej do ich potrzeb.

Sala azjatycko - australijska
   

Naj­star­szym przed­szko­la­kom służy sala azja­tycko-austra­lij­ska. Spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wa­li­śmy Ośro­dek geo­gra­ficzny, w którym mogą utrwa­lać zdo­bytą przez lata wiedzę na temat wszyst­kich kon­ty­nen­tów. Dodat­kowo w tej sali dzieci mają do dys­po­zy­cji całą bazę pomocy Mon­tes­sori umiesz­czo­nych w Ośrodku Mon­tes­sori na dostęp­nych dla dzieci rega­łach. Dzięki temu dzieci mogą zdo­by­wać wiedzę i prak­tyczne umie­jęt­no­ści na mate­riale dydak­tycz­nym Mon­tes­sori. Mate­riał sen­so­ryczny służy roz­wo­jowi zmy­słów. Mate­riał języ­kowy wyko­rzy­sty­wany jest do wpro­wa­dzani dzieci w świat pisa­nia i czy­ta­nia. Mate­riał do pozna­wa­nia śro­do­wi­ska przy­rod­ni­czego i spo­łecz­nego to glo­busy, szafka bota­niczna, pla­ni­globy, mapy z zazna­czo­nymi lądami i wodami i gra­ni­cami państw. Mate­riał mate­ma­tyczny służy kształ­to­wa­niu pojęć mate­ma­tycz­nych i umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­nych. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cieszą się także tema­tyczne Ośrodki zabawy: zabaw w dom, skle­pik, samo­cho­dowy czy kon­struk­cyjny. Dzieci mogą roz­wi­jać także zdol­no­ści pla­styczne poprzez korzy­sta­nie z Ośrodka pla­stycznego. Sala naj­star­szej grupy posiada także Ośro­dek anglo­ję­zyczny, gdzie znaj­dują się angiel­skie budowle, gry dydak­tyczne oraz książki umoż­li­wia­jące dzie­ciom pozna­wa­nie nowych słówek i efek­tyw­niej­szą naukę języka angiel­skiego. Do wpro­wa­dzania sys­temu dzia­łań edu­ka­cyj­nych służy zor­ga­ni­zo­wany w Sali Ośro­dek indy­wi­du­ali­za­cji pracy. Na ścia­nach znaj­dują się pomoce dydak­tyczne między innymi alfa­bet wspo­ma­ga­jący wpro­wa­dzanie Odi­mien­nej metody nauki czy­ta­nia Ireny Maj­ch­rzak, anglo­ję­zyczne tablice zazna­cza­nia obec­no­ści dzieci, zestaw zasad zacho­wa­nia przy­po­mi­na­jący dzie­ciom o nor­mach panu­ją­cych w przed­szkolu i zestaw dyżu­rów jakie pełnią dzieci w grupie. W tej sali znaj­duje się też tablica inte­rak­tywna wyko­rzy­sty­wana pod­czas zajęć oraz do zabaw mul­ti­me­dial­nych. Dzieci mają bez­po­średni dostęp do łazienki dosto­so­wa­nej do ich potrzeb.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl