Ramowy roz­kład dnia  

Ramowy roz­kład dnia

Pry­wat­nym Dwu­ję­zycz­nym Przed­szkolu Moty­lek każdy dzień zor­ga­ni­zo­wany jest tak aby zapew­nić dzie­ciom naj­lep­sze warunki do roz­woju. Jest więc czas na zabawy, zaję­cia, czyn­no­ści orga­ni­za­cyjne i samo­ob­słu­gowe, pobyt na dworze. Roz­kład dnia zgodny jest z zale­ce­niami warun­kami orga­ni­za­cji czasu opi­sa­nymi w pod­stawi pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­nego. Pod­stawa Pro­gra­mowa reali­zo­wana jest w godzi­nach 8.00–13.00. Roz­kład dnia dosto­so­wany jest do wieku dzieci dla­tego ina­czej wygląda w przy­padku dzieci młod­szych, które potrze­buj odpo­czynku a ina­czej w przy­padku dzieci star­szych. 

Roz­kład dnia dla:
Dzieci w wieku 3-4 lat

7.00–8.00

 

Scho­dze­nie się dzieci.

     

8.00–8.45

 

Zabawy dowolne (przy nie­wiel­kim udziale nauczy­ciela). Stwa­rza­nie warun­ków do zabaw odpo­wia­da­ją­cym zain­te­re­so­wa­niom dzie­cię­cym (mani­pu­la­cyjne, badaw­cze, kon­struk­cyjne, tema­tyczne, ruchowe i inne).

     

8.45–9.00

 

Rytuał wspól­nego roz­po­czy­na­nia dnia, powi­ta­nie dzieci, rutyna angiel­ska, ćwi­cze­nia poranne lub zabawa ruchowa.

     

9.00–9.30

 

Przy­go­to­wa­nie śnia­da­nia: czyn­no­ści samo­ob­słu­gowe, higie­niczne, śnia­da­nie.

     

9.30–10.00

 

Zaję­cia dydak­tyczne o domi­na­cji: języ­kowej, matema­tycznej, rucho­wej, pla­stycz­nej, muzycz­nej, przy­rod­ni­czej orga­ni­zo­wane przez nauczy­ciela.

     

10.00–10.45

 

Praca indy­wi­du­alna, wyrów­naw­cza oraz zabawy swo­bodne.

     

10.45–11.00

 

Czyn­no­ści samo­ob­słu­gowe w szatni, wdra­ża­nie do samo­dziel­no­ści.

     

11.00–12.00

 

Zaję­cia w ogro­dzie przed­szkol­nym, pobyt na placu zabaw, na boisku, spa­cery i wyj­ścia tere­nowe itp. (orga­ni­zo­wane są tam gry i zabawy ruchowe, zaję­cia spor­towe, obser­wa­cje przy­rod­ni­cze, prace gospo­dar­cze, porząd­kowe i ogrod­ni­cze itd.), zabawy ruchowe, zabawy w sali (w zależ­no­ści od pory roku i warun­ków atmos­fe­rycz­nych).

     

12.00–12.10

 

Czyn­no­ści samo­ob­słu­gowe w szatni, roz­bie­ra­nie i ubie­ra­nie. Przy­go­to­wa­nie do obiadu, czyn­no­ści higie­niczne, samo­ob­słu­gowe.

     

12.10–12.45

 

Obiad

     

12.45–13.00

 

Relak­sa­cja, przy­go­to­wa­nie do odpo­czynku.

     

13.00–14.15

 

Leża­ko­wa­nie dla dzieci 3– let­nich. (tzw. Wysepka spo­koju).

Indy­wi­du­alna praca sty­mu­la­cyjna lub kom­pen­sa­cyjna.

Two­rze­nie sytu­acji sprzy­ja­ją­cych twór­czo­ści pla­styczno – kon­struk­cyj­nej, zabawy języ­kowe, ćwi­cze­nia logo­pe­dyczne. Zabawy wyni­ka­jące z zain­te­re­so­wań dzieci. Kon­takty indy­wi­du­alne. Two­rze­nie róż­no­rod­nych sytu­acji edu­ka­cyj­nych, sprzy­ja­ją­cych twór­czo­ści pla­stycz­nej, muzycz­nej, rucho­wej, wer­bal­nej dzieci, praca indy­wi­du­alna, zabawy dydak­tyczne o cha­rak­te­rze posze­rza­ją­cym temat lub kształ­tu­ją­cym, zaję­cia dodat­kowe.

     

14.15–14.30

 

Przy­go­to­wa­nie do podwie­czorku, czyn­no­ści samo­ob­słu­gowe, higie­niczne. Podwie­czo­rek

     

14.30–15.30

 

Zabawy swo­bodne i orga­ni­zo­wane kon­takty indy­wi­du­alne. Praca nauczy­ciela o cha­rak­te­rze obser­wa­cyj­nym, wyrów­naw­czym, korek­cyj­nym, sty­mu­lu­ją­cym, gry edu­ka­cyjne, plan­szowe z małym zespo­łem.

     

15.30–17.00

 

Roz­cho­dze­nie się dzieci do domów, zabawy inte­gra­cyjne, zabawy dowolne.

Dzieci w wieku 5-6 lat

7.00–8.00 

 

Scho­dze­nie się dzieci.

     

8.00–8.45 

 

Zabawy dowolne (przy nie­wiel­kim udziale nauczy­ciela). Stwa­rza­nie warun­ków do zabaw odpo­wia­da­ją­cym zain­te­re­so­wa­niom dzie­cię­cym (mani­pu­la­cyjne, badaw­cze, kon­struk­cyjne, tema­tyczne, ruchowe i inne).

     

8.45–9.00 

 

Rytuał wspól­nego roz­po­czy­na­nia dnia, powi­ta­nie dzieci, rutyna angiel­ska, ćwi­cze­nia poranne lub zabawa ruchowa.

     

9.00–9.30 

 

Przy­go­to­wa­nie śnia­da­nia: czyn­no­ści samo­ob­słu­gowe, higie­niczne, śnia­da­nie.

     

9.30–10.00 

 

Zaję­cia dydak­tyczne o domi­na­cji: języ­kowej, matema­tycznej, rucho­wej, pla­stycz­nej, muzycz­nej, przy­rod­ni­czej orga­ni­zo­wane przez nauczy­ciela.

     

10.00–10.45 

 

Praca indy­wi­du­alna, wyrów­naw­cza oraz zabawy swo­bodne.

     

10.45–11.00 

 

Czyn­no­ści samo­ob­słu­gowe w szatni, wdra­ża­nie do samo­dziel­no­ści.

     

10.50–11.50 

 

Zaję­cia w ogro­dzie przed­szkol­nym, pobyt na placu zabaw, na boisku, spa­cery i wyj­ścia tere­nowe itp. (orga­ni­zo­wane są tam gry i zabawy ruchowe, zaję­cia spor­towe, obser­wa­cje przy­rod­ni­cze, prace gospo­dar­cze, porząd­kowe i ogrod­ni­cze itd.), zabawy ruchowe, zabawy w sali (w zależ­no­ści od pory roku i warun­ków atmos­fe­rycz­nych).

     

12.00–12.10 

 

Czyn­no­ści samo­ob­słu­gowe w szatni, roz­bie­ra­nie i ubie­ra­nie. Przy­go­to­wa­nie do obiadu, czyn­no­ści higie­niczne, samo­ob­słu­gowe.

     

12.10–12.45 

 

Obiad

     

12.40–13.00 

 

Indy­wi­du­alna praca sty­mu­la­cyjna lub korek­cyjno – kom­pen­sa­cyjna. Ćwi­cze­nia logo­pe­dyczne. Zabawy wyni­ka­jące z zain­te­re­so­wań dzieci. Kon­takty indy­wi­du­alne.  

     

13.00–14.00

 

Two­rze­nie róż­no­rod­nych sytu­acji edu­ka­cyj­nych, sprzy­ja­ją­cych twór­czo­ści pla­stycz­nej, muzycz­nej, rucho­wej, wer­bal­nej dzieci, praca indy­wi­du­alna, zabawy dydak­tyczne o cha­rak­te­rze posze­rza­ją­cym temat lub kształ­tu­ją­cym, zaję­cia dodat­kowe.

     

14.15–14.30 

 

Przy­go­to­wa­nie do podwie­czorku, czyn­no­ści samo­ob­słu­gowe, higie­niczne. Podwie­czo­rek

     

14.30–15.30 

 

Zabawy swo­bodne i orga­ni­zo­wane kon­takty indy­wi­du­alne. Praca nauczy­ciela o cha­rak­te­rze obser­wa­cyj­nym, wyrów­naw­czym, korek­cyj­nym, sty­mu­lu­ją­cym, gry edu­ka­cyjne, plan­szowe z małym zespo­łem.

     

15.30–17.00 

 

Roz­cho­dze­nie się dzieci do domów, zabawy inte­gra­cyjne, zabawy dowolne.

 

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl