Zaję­cia dodat­kowe  

Zaję­cia dodat­kowe

W przed­szkolu odby­wają się
zaję­cia dodat­kowe pro­wa­dzone przez instruk­to­rów zewnętrz­nych. Ryt­mika, Zabawy logo­pe­dyczne oraz cały zakres Edu­ka­cji anglo­ję­zycz­nej pro­wa­dzone są z wszyst­kimi dziećmi w ramach cze­snego.

Pozo­stałe zaję­cia: szachy, gim­na­styka korek­cyjna, bębny, nauka gry na pia­ni­nie, robo­tyka, karate, taniec pro­wa­dzone są odpłat­nie. Oddzielną grupą zajęć dla wszyst­kich dzieci są
Kluby Zain­te­re­so­wań pro­wa­dzone przez nauczy­cieli w ramach cze­snego. Odby­wają się także zaję­cia tera­pii indy­wi­du­al­nej z dziećmi pro­wa­dzone przez spe­cja­li­stów z zakresu logo­pe­dii, psy­cho­lo­gii, peda­go­giki i reha­bi­li­ta­cji (bez­płatne przy „Orze­cze­niu wspo­ma­ga­nia roz­woju” lub „Orze­cze­niu kształ­ce­nia spe­cjal­nego”, odpłatne dla pozo­sta­łych dzieci). 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć:
Język angielski
Język angielski  

Pro­wa­dzący: mgr Milena Sobótka 

 

Absol­wentka filo­lo­gii angiel­skiej PWSZ Biała Podla­ska i UMCS oraz stu­diów pody­plo­mo­wych z zakresu peda­go­giki przed­szkol­nej.

 

Pro­wa­dzący: mgr Angieszka Koryb­ska 

 

Absol­wentka filo­lo­gii angiel­skiej

 

Zaję­cia z języka angiel­skiego odby­wają się we wszyst­kich gru­pach przed­szkol­nych codzien­nie i są pro­wa­dzone przez zatrud­nio­nego na etat angli­stę. Dbając o naj­sku­tecz­niej­szy i naj­bar­dziej natu­ralny sposób nauki dzieci, doko­nu­jemy kore­la­cji treści polsko i anglo­ję­zycz­nych i sto­su­jemy zabawy muzyczno-ruchowe do nauki języka. W naszym przed­szkolu wyko­rzy­stu­jemy także fone­tyczną metodę naucza­nia czy­ta­nia i pisa­nia Jolly Pho­nics. 

Warsztaty bębniarskie
Warsztaty bębniarskie  

Pro­wa­dzący: mgr Sylwia Wójcik
Ab­sol­wentka kul­tu­ro­znaw­stwa UMCS, woka­li­sta, czło­nek zespołu per­ku­syj­nego SAMBASIM. Od dzie­się­ciu lat pro­wa­dzi warsz­taty bęb­niar­skie z dziećmi, bębny i śpiew to jej pasja.

Ideą warsz­ta­tów bęb­niar­skich jest nauka przez zabawę poprzez granie na Djembe (afry­kań­skich bęb­nach). Dzieci roz­bu­dzają cie­ka­wość świa­tem rytmów pozna­jąc cały wachlarz moż­li­wo­ści zawar­tych w instru­men­tach per­ku­syj­nych. Istotne jest zain­te­re­so­wa­nie dzieci instru­men­tami per­ku­syj­nymi. Pod­czas warsz­ta­tów dzieci roz­wi­jają poczu­cie rytmu, ćwiczą pamięć oraz kon­cen­tra­cję. Uczą się także pio­se­nek jed­no­cze­śnie wyko­nu­jąc na bęb­nach akom­pa­nia­ment.

Karate
Karate  

Pro­wa­dzący: mgr Daniel Iwanek
Absol­went AWF, Peda­go­giki, instruk­tor karate tra­dy­cyj­nego, wie­lo­krotny meda­li­sta Mistrzostw Polski i Europy, Mistrz świata z Wilna I Bra­zy­lii. Ponad 24 lat tre­nuje karate od 14 lat pro­wa­dzi zaję­cia z dziećmi.

Zaję­cia są pro­wa­dzone są przez zabawę co wpro­wa­dza dzieci w świat karate tra­dy­cyj­nego. Zaję­cia są dosto­so­wane do moż­li­wo­ści psycho – fizycz­nych dzieci. Pod­czas zajęć reali­zo­wane są dwa pro­gramy: „Mały Kara­teka” oraz, „Trzy­maj pion”. Dzieci roz­wi­jają swoje zami­ło­wa­nie do karate a ćwi­cze­nia wpły­wają na kom­plek­sowy rozwój psy­cho­mo­to­ryczny. Dzieci jed­no­cze­śnie naby­wają spraw­ność i umie­jęt­no­ści, które w przy­szło­ści wpły­wają na uspor­to­wie­nie.

Robotyka
Robotyka  

Pro­wa­dzący: mgr Beata Klepka
Psy­cho­log, peda­gog, posiada cer­ty­fi­kat Lego Edu­ca­tion wydany przez Aka­de­mię Lego Polska. Od 2010 roku pra­cuje jako nauczy­ciel robo­tyki w firmie iLab.

Robo­tyka cieszy się dużym zain­te­re­so­wa­niem dzieci, które czer­pią radość roz­wi­ja­jąc umie­jęt­no­ści tech­niczne. Zaję­cia pro­wa­dzone są wg pro­gramu dla dzieci, pro­wa­dzone na zesta­wach edu­ka­cyj­nych LEGO Early Simple Amchi­nes. Dzieci budują tech­niczne budowle, roz­wi­ja­jąc kre­atyw­ność i umie­jęt­no­ści tech­niczne. Na zaję­ciach kształ­tują wyobraź­nię prze­strzenną, umie­jęt­ność logicz­nego myśle­nia i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów a także spraw­ność manu­alną.

Rytmika
Rytmika  

Pro­wa­dzący: mgr Iwona Al-Kusayer
Nauczy­ciel dyplo­mo­wany, pra­cuje jako nauczy­ciel w przed­szkolu, od 14 lat pro­wa­dzi zaję­cia ryt­miki w przed­szko­lach i nauki gry na pia­ni­nie.

Na zaję­ciach z ryt­miki dzieci roz­wi­jają poczu­cie wła­snego rytmu, kształ­tują słuch muzyczny oraz ćwiczą pamięć muzyczną. Uczą się róż­no­rod­nych pio­se­nek, tańców – dosto­so­wa­nych do pory roku i tema­tów zajęć dzieci. Dzięki zaję­ciom ryt­miki dzieci mają kon­takt z instru­men­tami, uczą się gry na instru­men­tach per­ku­syj­nych. Pod­czas zajęć z ryt­miki wpro­wa­dzane są pod­sta­wowe kroki tańców ludo­wych a także współ­cze­snych takich jak: Salsa oraz Zumba. W zaję­ciach z ryt­miki biorą udział wszyst­kie dzieci w przed­szkolu.

Taniec nowoczesny
Taniec nowoczesny  

Pro­wa­dzący: Anna Słoboda
Instruk­tor tańca

Pod­czas zajęć wpro­wa­dzane są ele­menty tańca nowo­cze­snego: Disco-Dance, Hip Hop, tańca jaz­zo­wego oraz ele­menty baletu. Dzieci naby­wają umie­jęt­no­ści szyb­kiego reago­wa­nia na muzykę i popra­wiają swoją koor­dy­na­cję ruchową oraz uczą się poru­sza­nia izo­lo­wa­nego. W trak­cie zajęć dzieci mają moż­li­wość nauki nowych kroków tanecz­nych do ulu­bio­nych prze­bo­jów tanecz­nych. Nau­czone układy wyko­rzy­sty­wane są do poka­zów na wystę­pach medial­nych dzieci.

Nauka gry na pianinie
Nauka gry na pianinie  

Pro­wa­dzący: mgr Iwona Al-Kusayer
Nauczy­ciel dyplo­mo­wany, pra­cuje jako nauczy­ciel w przed­szkolu, od 14 lat pro­wa­dzi zaję­cia ryt­miki w przed­szko­lach i nauki gry na pia­ni­nie.

Zaję­cia wpro­wa­dzają dzieci w umie­jęt­no­ści gry na pia­ni­nie. Pod­czas indy­wi­du­al­nych zajęć dzieci uczą się odtwa­rza­nia pio­se­nek z „nut” (kodu cyfro­wego), okre­śla­nia war­to­ści ryt­micz­nej (całej nuty, pół­nuty, ćwierć­nuty), a także roz­wi­jają umie­jęt­no­ści gry w różnym tempie, rytmie i dyna­mice. Zaję­cia pozwa­lają dostrze­gać wyso­kość dźwię­ków, uczą okre­śla­nia kie­runku linii melo­dycz­nej, roz­wi­jają zdol­no­ści muzyczne i muzy­kal­ność. Nauka gry na pia­ni­nie roz­wija spraw­ność manu­alna, wytrwa­łość, kon­cen­tra­cję uwagi.

Zabawy logopedyczne
Zabawy logopedyczne  

Pro­wa­dzący: mgr Mał­go­rzat Kamiń­ska
Logo­peda, polo­ni­sta, trener emisji głosu, neurologo­peda.

Zabawy logo­pe­dyczne pro­wa­dzone są we wszyst­kich gru­pach wie­ko­wych raz w tygo­dniu. Mają one formę opo­wie­ści logo­pe­dycz­nej w treści, której włą­czone są ćwi­cze­nia uspraw­niające aparat arty­ku­la­cyjny, ćwi­cze­nia odde­chowe, słu­chowe, logo­ryt­miczne oraz kształ­tu­jące słuch fizyczny i fone­ma­tyczny. Dzięki uczest­nic­twu w tego typu zaba­wach dzieci uspraw­niają moto­rykę narzą­dów mowy i wyra­biają wła­ściwy tor odde­chowy. Zaję­cia są efek­tem reali­za­cji pro­gramu pro­fi­lak­tyki logo­pe­dycz­nej” Motyl­ko­wych podróży logo­pe­dycz­nych.

Religia
Religia  

Pro­wa­dzący: Małgorzata Górecka 
Kate­cheta.

W pla­cówce dla naj­star­szej grupy przed­szkol­nej pro­wa­dzone są zaję­cia z reli­gii. Rodzice decy­dują o potrze­bie uczest­nic­twa dzieci w tych zaję­ciach. Zaję­cia pro­wa­dzone są w ramach cze­snego. Na reli­gii kate­cheta wpro­wa­dza dzieci w war­to­ści kościoła, świąt, tra­dy­cji. Dzieci poznaj także pieśni, modli­twy, w sku­pie­niu i miłej atmos­fe­rze uczest­ni­czą w zaję­ciach.

Klub kulinarny „Kuchcikowo”
Klub kulinarny „Kuchcikowo”  

Pro­wa­dzący: Nauczyciel przedszkola

Zaję­cia w Klubie kuli­nar­nym dają dzieci dużo satys­fak­cji i nasta­wione są a na dzia­ła­nia prak­tyczne. Dają moż­li­wość eks­pe­ry­men­to­wa­nia w kuchni, pozna­nia zasad zdro­wego żywie­nia, jed­no­stek miar i wag sto­so­wa­nych w goto­wa­niu, a także naukę postę­po­wa­nia według prze­pisu. Dużą uwagę zwra­camy na zacho­wa­nie higieny w miej­scu pracy dzieci zwiążą z przy­go­to­wy­wa­niem posił­ków. Dzieci wspól­nie z nauczy­cielem wyko­nują kuli­narne spe­cjały, mają moż­li­wość samo­dziel­nego ozda­bia­nia ich oraz degu­sta­cji. 

Klub przyrodniczy
Klub przyrodniczy  

Pro­wa­dzący: Nauczyciel przedszkola

Zajęcia Klubu przyrodniczego  umożliwiają zakładanie własnych hodowli roślin przez dzieci, Dzięki temu dzieci mają możliwość prowadzenie obserwacji przyrodniczych używając  to tego różnych pomocy dydaktycznych . Dzieci poprzez działanie obcują z przyroda poznając świat roślin i zwierząt,  uczą się szacunku wobec nich oraz kształtując postawę proekologiczną. Podczas zajęć dzieci wykonują także eksperymenty rozwijając zainteresowania badawcze. 

Klub matematyczny
Klub matematyczny  

Pro­wa­dzący: Nauczyciel przedszkola

Klub mate­ma­tyczny zor­ga­ni­zo­wany jest z myślą dzie­ciach wyka­zu­ją­cych zdol­no­ści i zain­te­re­so­wa­nia mate­ma­tyczne. Do zajęć wyko­rzy­sty­wany jest zróż­ni­co­wany mate­riał dydak­tyczny i pomoce z peda­go­giki Mon­tes­sori. Zaję­cia pro­wa­dzone są tak, aby dzieci mogły w cie­kawy i aktywny sposób uczyć się mate­ma­tyki. Dzięki tym dzia­ła­niom przed­szko­laki roz­wi­jają myśle­nie abs­trak­cyjne, zdo­by­wają kom­pe­ten­cje mate­ma­tyczne oraz umie­jęt­ność wyko­rzy­sty­wa­nia zdo­by­tej wiedzy w prak­tyce życia codzien­nego. 

Klub medialny
Klub medialny  

Pro­wa­dzący: Nauczyciel przedszkola

Zaję­cia Klubie medial­nym roz­wi­jają zdol­no­ści arty­styczne dzieci w zakre­sie dzia­łań medial­nych doty­czą­cych pre­zen­to­wa­nia roz­wi­ja­nych zdol­no­ści muzycz­nych, anglo­ję­zycz­nych i teatral­nych. Pod­czas zajęć pro­wa­dzone są zabawy teatralne, muzyczne, anglo­ję­zyczne, recy­ta­tor­skie, któ­rych głów­nym celem jest przy­go­to­wu­jące do udziału w kon­kur­sach i wystę­pach medial­nych. Dzięki temu dzieci nie boją się wystę­pów przed publicz­no­ścią, dobrze czują się na scenie i chęt­nie pre­zen­tują na niej swoje umie­jęt­no­ści.

Klub plastyczny
Klub plastyczny   Pro­wa­dzący: Nau­czy­ciel przed­szkola

Pod­czas zajęć w klubie pla­stycz­nym dzieci roz­wi­jają swoje zdol­no­ści pla­styczne wyko­nują różne prace pla­styczne. Mają moż­li­wość pozna­wa­nia cie­ka­wych tech­nik i budo­wa­nia doświad­czeń zwią­za­nych z kon­tak­tem z dzie­łąmi sztuki. Na zaję­ciach dzieci wyko­nują także prace zgła­szane do licz­nych kon­kur­sów pla­stycz­nych orga­ni­zo­wa­nych przez inne pla­cówki. Poprzez udział w zaję­ciach dzieci roz­wi­jają swoje zain­te­re­so­wa­nia, spraw­ność manu­alna, wraż­li­wość pla­styczną.

 

Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna  

Pro­wa­dzący: mgr Mał­go­rzata Kamiń­ska
Logo­peda, polo­ni­sta, trener emisji głosu, neurologo­peda.

Na tere­nie przed­szkola, dla dzieci wyma­ga­ją­cych korekty w zakre­sie mowy, orga­ni­zo­wane są zaję­cia z tera­pii logo­pe­dycz­nej. Zaję­cia pro­wa­dzone są indy­wi­du­al­nie w przy­ja­znym i znanym dziecku śro­do­wi­sku. Dzieci kwa­li­fi­ko­wane są na tera­pię na pod­sta­wie wcze­śniej wyko­na­nej dia­gnozy logo­pe­dycz­nej. Dodat­kowo zarówno rodzice, jak i nauczy­ciele dzieci uczest­ni­czą­cych w tera­pii otrzy­mują wska­zówki do ćwi­czeń z dziećmi (zeszyt z mate­ria­łami uzu­peł­niany na kolej­nych zaję­ciach). 

Terapia psychologiczna
Terapia psychologiczna  

Pro­wa­dzący: dr Marta Pawe­lec
Psy­cho­log, doktor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie psy­cho­logii, adiunkt w W S E i I w Lubli­nie, wykła­dowca, tera­peuta.

W przed­szkolu orga­ni­zu­jemy zaję­cia indy­wi­du­alnej tera­pii psy­cho­logicznej. Zaję­cia odby­wają się indy­wi­du­al­nie i są bez­płatne dla dzieci ze zło­żo­nymi w pla­cówce Orze­cze­niami o wspo­ma­ga­niu roz­woju wyda­nymi przez Porad­nie Psy­cho­logiczno-Peda­go­giczne. Dla każ­dego dziecko two­rzony jest indy­wi­du­alny pro­gram uwzględ­nia­jący zale­ce­nia wyni­ka­jące z dia­gnozy oraz indy­wi­du­alne pre­dys­po­zy­cje, moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia dziecka.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl